โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เปิดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการขับรถยกและการจัดการคลังสินค้า
             นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา