โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
             วันที่ 24 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ คำขาว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา