โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพบรรยากาศการทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562
         นักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2562 ทำสัญญารับทุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา