โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะบริหารฯ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ Power BI Desktop ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา