โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา