โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายอนุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา