โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology:...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา