โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2018 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

RMUTL STAR CONTEST 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 92 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561

สถานที่ : โรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2018 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย


ที่มา : RMUTL STAR CONTEST 2018ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา