โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ เชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย

นางรัญชนา นำอิน

นางรัญชนา นำอิน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนนท์ นำอิน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนนท์ นำอิน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่เชียงราย

ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี

ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนนท์ นำอิน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์อนนท์ นำอิน

ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย

อาจารย์ถาวร อินทโร

อาจารย์ถาวร อินทโร

ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา