โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย

ดร.ถาวร อินทโร

ดร.ถาวร อินทโร

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงราย

นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ

นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย

นางโสมวรรณ ทิพจร

นางโสมวรรณ ทิพจร

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ใจทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ใจทา

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา