โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


รองอธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย

อาจารย์ปรีชา พลชัย

อาจารย์ปรีชา พลชัย

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา