โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย

นางรัญชนา นำอิน

นางรัญชนา นำอิน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา