Website logo  | Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai

Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai


ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย

นางรัญชนา นำอิน

นางรัญชนา นำอิน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา