โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.


 1. เข้าเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ที่  www.studentloan.or.th
 2. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน  (สำหรับรายใหม่และรายเก่าที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan) ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
 3. ยื่นแบบคำขอกู้ยืม   นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-studentloan   (ใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 8,10 และ 11) ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นแบบคำขอกู้ยืม
 4. นักศึกษาเลือกกู้ยืม แบบ กยศ. หรือ แบบ กรอ.
 5. พิมพ์ชื่อสถานศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คลิกค้นหา เลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 6. ดาวน์โหลดคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกดาวน์โหลดคำขอกู้ยืม
 7. ยื่นแบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน ได้ที่ ห้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยะดา  ครูบา โทร. 0-5372-3979  ต่อ 1144
 8. รอประกาศผลการอนุมัติ โดย เจ้าหน้าที่จะประกาศผลการอนุมัติ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และแฟนเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
 9. ขั้นตอนการบันทึกสัญญาและการลงนามสัญญากู้ยืม ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน
 10. หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องการบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงแต่ละภาคการศึกษา ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกค่าเล่าเรียน
 11. รอเจ้าหน้าที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อรอรับเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน 
 12. กรณีต้องการตรวจสอบดูยอดหนี้ ได้ที่ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/jsp/ESLLand.jsp (ใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 8,10 และ 11)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา