โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองการศึกษาเชียงราย


พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนและประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิจัย หรือบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริหารกองการศึกษาเชียงราย และสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
6. สนับสนุนทรัพยากรสารนิเทศด้านวิชาการ และสนับสนุนการศึกษา 
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสวัสดิการแก่นักศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
T
I
I
I-------------I----------------------I------------------------------------I
งานวิชาการ         งานวิจัย           งานกิจการนักศึกษา       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         

หน่วยงานภายใน

1. งานวิชาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานทะเบียน งานส่งเสริมการศึกษา งานบริการทางการศึกษา งานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. งานวิจัยและบริการวิชาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี

3. งานกิจการนักศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานแนะแนวและศิษย์เก่า งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานวัฒนธรรมศึกษา

4. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด งานบริการสารสนเทศ งานบริการระบบเครือข่าย

 

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร

โทรศัพท์ : 053-723979 ต่อ 1331

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23/06/2563 เวลา 10:10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา