โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองการศึกษาเชียงราย


พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชนและประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิจัย หรือบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริหารกองการศึกษาเชียงราย และสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยฯ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
6. สนับสนุนทรัพยากรสารนิเทศด้านวิชาการ และสนับสนุนการศึกษา 
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสวัสดิการแก่นักศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารงาน


นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
T
I
I
I-------------I----------------------I------------------------------------I
งานวิชาการ         งานวิจัย           งานกิจการนักศึกษา       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         

หน่วยงานภายใน

1. งานวิชาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานทะเบียน งานส่งเสริมการศึกษา งานบริการทางการศึกษา งานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. งานวิจัยและบริการวิชาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี

3. งานกิจการนักศึกษา
ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งานแนะแนวและศิษย์เก่า งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานวัฒนธรรมศึกษา

4. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด งานบริการสารสนเทศ งานบริการระบบเครือข่าย

5. เอกสารเผยแพร่

  1. รายงานประกันคุณภาพกองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  2. ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร

โทรศัพท์ : 053-723979 ต่อ 1331

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23/06/2563 เวลา 10:10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา