โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ติดต่อมหาวิทยาลัย


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย : 99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3979 , โทรสาร : 0 5372 3978

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา