โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา


ภาระหน้าที่
1. ให้บริการหนังสือ วารสาร ตำรา แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย
2. ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3. ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการเรียนการสอน ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
4. ให้บริการห้องประชุม ห้องเรียนทางไกล ให้คำแนะนำการประชุมออนไลน์ผ่าน MS Teams
5. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. ให้บริการระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
บุคลากร

นางโสมวรรณ  ทิพจร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดลณพร  ใจบุญเรือง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

นายวัชรพันธ์  ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนันทิยา  ตุลเตมีย์

ช่างเทคนิค

นายณรงค์ฤทธิ์  สมใจ

ช่างเทคนิค

นายธีรศักดิ์  นรรัตน์

ช่างเทคนิค

นายกฤษณะ  เขื่อนเพ็ชร์

ช่างเทคนิค

นายคมกฤต  ปัญญาติ๊บ

ช่างเทคนิค

บริการ e-Service

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx

สมัครใช้บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากร

https://arit.rmutl.ac.th/search_email/register

ตรวจสอบรหัสผู้ใช้/e-mail (RMUTL Account)

https://arit.rmutl.ac.th/search_email

เปลี่ยนรหัสผ่าน RMUTL Account

https://pwd.rmutl.ac.th/rdweb/pages/en-us/password.aspx

ดาวโหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย

https://download.rmutl.ac.th/

แจ้งปัญหาการใช้งาน

https://noc.chiangrai.rmutl.ac.th/help/

ที่ตั้งหน่วยงาน  
อาคารวิทยบริการ  ห้องสมุด ชั้น 3 – 4 , สำนักงานวิทยบริการฯ ชัน 2

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ :        ห้องสมุด 053-723979 ต่อ 2001
                  สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 053-723979 ต่อ 1141

Website :        https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/

Facebook :      https://www.facebook.com/aritcri/

Line Official :   ID @wah1448c  หรือเพิ่มเพื่อนคลิก https://lin.ee/9Aif1dP  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา