โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับ คณะ/วิทยาลัย (รับรองหลักสูตร ปวส. ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550)
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา