โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการตลาด

สาขาการบัญชี 
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา