โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย


งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของงานวิจัยและบริการวิชาการ
ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นมาใหม่นั้น  จึงมีการแบ่งการทำงานสายสนับสนุน ออกเป็น 2 กอง คือ กองการศึกษา  และกองบริหารทรัพยากร ในแต่ละเขตพื้นที่  ซึ่งในส่วนของเขตพื้นที่เชียงรายนั้น   กองการศึกษาเชียงราย ได้แบ่งการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ออกเป็นหน่วย  4  งานย่อย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย   ดังนี้
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ
2. งานวิชาการ
3. งานกิจการนักศึกษา
4. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย งานวิจัยและบริการวิชาการ  มีหน้าที่ คือ  ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ในการทำวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่หน่วยงานและชุมอย่างพอเพียง ตลอดจน สรรหาและจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากร
1. นางวริยา            ดวงแก้ว         นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
2. นางจามจุรี         ฟ้าคำตัน         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวพรพิมล    ยอดสุวรรณ     เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
 

ปณิธาน พันธกิจ  และนโยบาย ของงานวิจัยและบริการวิชาการ
ปณิธาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งพัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม
สร้างองค์ความรู้ใหม่และเครือข่ายกับชุมชน
วิสัยทัศน์
งานวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งพัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม
สร้างองค์ความรู้ใหม่และเครือข่ายกับชุมชน
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิจัยและการให้บริการแก่สังคม 
3. พัฒนาโจทย์วิจัยและงานบริการวิชาการตรงตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนอย่างเพียงพอ
4. สร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป
5. ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ภารกิจหน่วยวิจัย    
1. งานจัดทำแผนงานวิจัย
2. งานบริหารงานวิจัยแหล่งทุนภายใน
3. งานบริหารงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก
4. งานสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย
5. งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
6. งานสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
7. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัย
8. งานสารบรรณ
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านงานวิจัย
10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ภารกิจหน่วยบริการวิชาการ        
1.งานประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และหนังสือ รับ-ส่ง    
2. งานโครงการบริการวิชาการงบภายในและภายนอก
3. งานจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปี    
4. งานจัดนิทรรศการถ่ายทอด หรือเผยแพร่องค์ความรู้    
5. งานจัดโครงการฯ การประชุม อบรม เสวนา ตามแผนงาน/ตามภารกิจเร่งด่วน    
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ การบริการทางวิชาการ ของสถาบัน    
7. ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี
9. โครงการพระราชดำริฯ


ภารกิจหน่วยคลินิกเทคโนโลยี        
1. งานประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก เครือข่ายของ อว.     
2. งานสำรวจความต้องการบริการข้อมูลเทคโนโลยีของชุมชน    
3. งานจัดทำข้อเสนอโครงการบริการให้คำปรึกษาฯ    
4. งานจัดนิทรรศการการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้    
5. งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งการลงพื้นที่และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ

นโยบายด้านการวิจัย
1. สนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยในการด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
2. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
3. สนับสนุนและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนและสังคม
4. นำประโยชน์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและต่อยอดในเชิงพาณิชย์
5. สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในการด้านการบริการวิชาการ
2. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานการบริการวิชาการ
3. สนับสนุนและส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนและสังคมโดยผ่านการบริการวิชาการ
4. นำประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
5. สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านบริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา