โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย


 

งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย


ภาระหน้าที่ 

1. งานทะเบียน   การลงทะเบียนเรียน  เพิ่ม / ถอนรายวิชา 
2. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
3. งานส่งเสริมวิชาการ  ตารางเรียน   ตารางสอบ 
4. งานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  (สหกิจศึกษา และฝึกงาน)
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา


บุคลากร

1. นางณัชชา        ทิพย์ประเสริฐ    นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
2. นางแสงเดือน    ชมภูมิ่ง          นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
3. นางจันทร์เพ็ญ   สุวรรณ์          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวยุพิน     วรกุลชน         นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวฐาปนีย์  แสงคำ           นักวิชาการศึกษา
6. นางสาวชลวีร์    ชนกล้าหาญ     นักวิชาการศึกษา


งานวิชาการ : บริการ e-Service

ระบบทะเบียนกลาง

  • ปฏิทินการศึกษา
  • ลงทะเบียนเรียน
  • ตารางเรียน  ตารางสอบ
  • ผลการเรียน
  • ขอหลักฐานการศึกษา
  • ขอสำเร็จการศึกษา

https://regis.rmutl.ac.th/

 

 

 

ค่า FTES

https://academic.rmutl.ac.th/page/ftes

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

https://academic.rmutl.ac.th/page/regulations

ค้นหาใบรายชื่อ เข้าห้องเรียน/เข้าห้องสอบ

https://reg.rmutl.ac.th/regis/course/c04studylist

ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

https://reg.rmutl.ac.th/regis/course/c01course

ค้นหารายวิชาตามกลุ่มผู้เรียน

https://reg.rmutl.ac.th/regis/course/c02courseteacher

ค้นหานักศึกษา

https://reg.rmutl.ac.th/regis/searchstudent

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

https://entrance.rmutl.ac.th/home/

บริการคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา

https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/downloadstd?lang=th

 

ประกันคุณภาพการศึกษา : บริการ e-Service

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

https://qa.rmutl.ac.th/

สกอ. : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://www.mua.go.th/index2.html

สมศ.: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

ระบบTQF

https://academic.rmutl.ac.th/page/tqf

 

 

งานบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (สหกิจศึกษา และฝึกงาน) : ระบบ e- Service

Facebook fanpage : งานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

https://www.facebook.com/CoopRMUTL.CR/

 

ที่ตั้งหน่วยงาน  
อาคารสำนักงานบริหาร  : งานวิชาการ  ชั้น  1

อาคารสำนักงานบริหาร  : งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2

อาคารสำนักงานบริหาร  : งานบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (สหกิจศึกษา และฝึกงาน) ชั้น 2

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ :      งานทะเบียน  053-723979 ต่อ 1111

                 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่  053-723979 ต่อ 1113

                 งานส่งเสริมวิชาการ  053-723979 ต่อ 1112

                 งานบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (ฝึกงาน /สหกิจศึกษา/ Wil)  053-723979 ต่อ 1301

                 งานประกันคุณภาพการศึกษา   053-723979 ต่อ 1302

 

Website :        https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/290625631043

Facebook :      งานวิชาการ ราชมงคลเชียงราย https://www.facebook.com/งานวิชาการราชมงคลเชียงราย

                   งานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย  https://www.facebook.com/CoopRMUTL.CR/ 

                     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา