โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงรายงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย

ภาระหน้าที่
    งานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คือ หน่วยบริการและสวัสดิการ หน่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หน่วยแนะแนวและศิษย์เก่า หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาและให้นักศึกษาเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ เสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 

บุคลากร
1. นายสุระพงษ์           โด่งดัง        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2. นางสาวปิยะดา         ครูบา         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวจิณณ์ณิชา    อินยะพรม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นายกวินวุฒิ           สุทธนะ        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานกิจการนักศึกษา : บริการ e-Service
 

  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

https://www.studentloan.or.th

  • ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล สำหรับสถานศึกษา    

https://institute.dsl.studentloan.or.th/#/los/login

  • ระบบ e-Studentloan สำหรับสถานศึกษา

https://eservices.studentloan.or.th/SLFUNIV/jsp/SLFLogin.jsp

  • ระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

  • ระบบการตรวจสอบยอดหนี้

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

ที่ตั้งหน่วยงานและช่องทางการติดต่อ
1. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ติดต่อ ห้องกิจการนักศึกษา 053-723979 ต่อ 1144
Facebook: กิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

2. หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร, ประกันอุบัติเหตุ, พยาบาล) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์โทรศัพท์ติดต่อ ห้องพยาบาล 053-723979 ต่อ 1124

3. หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ติดต่อ ห้องกิจการนักศึกษา 053-723979 ต่อ 1144
Facebook: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

4.  หน่วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (ติดโรงจอดรถของมหาวิทยาลัยฯ) โทรศัพท์ติดต่อ ห้องศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 053-723979 ต่อ 2002
Facebook : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

5. Facebook : เพจ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23/02/2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา