โลโก้เว็บไซต์ สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาชาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel)

หลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ท่องเที่ยวและการโรงแรม)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
  มุ่งทักษะบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพ และทักษะในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ
  3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักและสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
  2. รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 3. รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. งานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจสปา

 

2. งานในธุรกิจการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัทวิทยุการบิน

 

3. ธุรกิจงานจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานนิทรรศการ

 

4. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท เป็นต้น

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 134 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ – บังคับ 3 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ – เลือก 3 หน่วยกิต
  7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  8. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาชีพเลือก-ภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา