โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Business Administration Program in Computer Information System)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Computer Information System
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)
  ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Business Administration (Computer Information)

 
ปรัชญาของหลักสูตร
  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติ และมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีงาม
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านวิชาชีพ ทางด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 

5. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1.รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
   2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ผู้วิเคราะห์ระบบ

 

2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

 

3. ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย

 

4. ออกแบบงานมัลติมีเดีย

 

5. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

 

6. บุคลากรด้านICTขององค์กร

 

7. ผู้บริหารระบบสารสนเทศ

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 129 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก      3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ       2 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
  7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  8. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก   30 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา