โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Information System)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Information System
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Business Administration (ฺ Business Information System)

 
ปรัชญาของหลักสูตร
  ผลิตบุคลากรใหมีความรู้ ความสามารถและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพและสร้างสรรค์สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ้ดานวิชาชีพทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ
  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 

5. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือ
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

 

3. นักวิเคราะห์ข้อมูทางธุรกิจ

 

4. นักพัฒนาซอฟแวร์

 

5. นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

 

7. ผู้สอนคอมพิวเตอร์

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 139 หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
  2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป รายละเอียด
  2. อาจารย์ปาริชาติ อำนวยพรเลิศ รายละเอียด
  3. อาจารย์บุญญรัตน์ อ่ำสุรา รายละเอียด
  4. อาจารย์กมลลักษณ์ ชัยดี รายละเอียด
  5. อาจารย์ปรีชา พลชัย รายละเอียด
  6. ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ รายละเอียด
  7. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง รายละเอียด
  8. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน รายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา