โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการตลาด


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Business Administration (Marketing)

 
ปรัชญาของหลักสูตร
   มุ่งผลิตนักการตลาดที่มีความรู้และปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตการตลาดที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตการตลาดที่มีความรู้และทักษะทางด้านการตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตการตลาดที่มีความรอบรู้ทางการตลาด สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน อำนวยการ และการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจภายใต้พื้นฐานของหลักการและเหตุผล
 

 4. เพื่อฝึกให้บัณฑิตการตลาด มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร มีจิตสำนึกสาธารณะ

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจทั้งทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ เป็นนักการตลาดในหน่วยธุรกิจ

 

2. ประกอบอาชีพในองค์การรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรการ เป็นนักวิชาการในสายงานบริหารธุรกิจ

 

3. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล

 

4. อาจารย์ผู้สอนสาขาการตลาดในสถาบันการศึกษา

 

5. ประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารงานด้านการตลาด

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 129 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก      3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ       2 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
  7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  8. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพเลือก   24 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก  15 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 22 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา