โลโก้เว็บไซต์ บัญชีบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บัญชีบัณฑิต


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

บัญชีบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
 
ปรัชญาของหลักสูตร
  ผลิตบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีและประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
  3. เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
  4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ภาครัฐ : นักวิชาการบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพกร นักวิเคราะห์ นักวิจัย อาจารย์ 

 

2. ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ : พนักงานบัญชีและการเงินสมุห์บัญชี ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายใน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เปิดสำนักงานบัญชี ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาวางระบบควบคุมภายใน

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 134 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก  12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก  3 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ  2 หน่วยกิต
  7. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก  3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพเลือก-ตามกลุ่มวิชา 9 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-บังคับ  42 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-เลือก  6 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป  3 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาชีพเลือก-สัมมนา 3 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา