โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

บัญชีบัณฑิต

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
 
ปรัชญาของหลักสูตร
  ผลิตบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีและประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
  4. เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนแผนการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ด้านการทำบัญชี

 

2. ด้านการสอบบัญชี

 

3. ด้านการบัญชีบริหาร

 

4. ด้านการภาษีอากร

 

5. ด้านการวางระบบบัญชี

 

6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

 

7. ด้านการตรวจสอบภายใน

 

8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

 

9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
หลักสูตร
 
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (แผนฝึกงานทางวิชาชีพบัญชี) 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต  
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 6 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 
2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลัดสูตร (แผนสหกิจศึกษาทางวิชาชีพบัญชี) 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
  1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ดร.แววดาว พรมเสน รายละเอียด
  2. ดร.วรีวรรณ เจริญรูป รายละเอียด
  3. อาจารย์สุวิสา ทะยะธง รายละเอียด
  4. อาจารย์ชนนพร ยะใจมั่น รายละเอียด
  5. อาจารย์จรัสศรี โนมี รายละเอียด
  6. อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร รายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา