โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร


สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

สำนักงานรองอธิการบดี

1.แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.docx
2. แบบเสนอลงนามหนังสือราชการ (กรณีหนังสือราชการและคำสั่ง).docx

 

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1.คู่มือการบริหารความเสี่ยง.pdf
2.1 ฟอร์ม RM-RL-01 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง.xlsx
2.2 ฟอร์ม RM-RL-02 แผนบริหารความเสี่ยง.xlsx
2.3 ฟอร์ม RM-RL-03 แบบติดตาม.xlsx
2.4 ฟอร์ม RM-RL-04 แบบรายงานผล.xlsx
3.ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยง.pdf

 

กองบริหารทรัพยากร

งานบริหารทั่วไป

1.แบบคำขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า-หลัง).pdf
2. เทมเพลตหนังสือราชการภายนอก.doc
3. เทมเพลตหนังสือราชการภายใน.doc
4. แบบฟอร์มการขอใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office).pdf

 

งานทรัพยากรมนุษย์

1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง.pdf
2. ใบลาออก.pdf
3. แบบ ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ (สำหรับกอง).pdf
4. แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ (สำหรับคณะ).pdf
5. แบบใบลาป่วย ลากิจ คลอดบุตร (ผอ.กอง รองคณบดี).pdf
6. แบบใบลาป่วย ลากิจ คลอดบุตร-สนง.บริหาร.pdf
7. แบบใบลาไปต่างประเทศในระหว่างการลากิจ-พักผ่อน.pdf
8. แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับกอง).pdf
9. แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับสำนักงานบริหาร).pdf
10. แบบใบลาพักผ่อน (ผอ.กอง รองคณบดี).pdf
11. แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับคณะ).pdf
12. แบบใบลาอุปสมบท.pdf
13. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา.doc
14.ใบลาช่วยภริยาคลอดบุตรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
15. แบบขอรับทุนการศึกษา.doc
16. แบบรายงานผลการศึกษา.doc
17. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ(กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ).doc
18. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ(กรณีศึกษาต่อในประเทศ).doc
19. แบบคำขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ.doc

 

 

งานบริการ

1. แบบคำขอใช้บริการทั่วไป.pdf
2. แบบคำขอใช้สถานที่.pdf
3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ภายในจังหวัด.pdf

4. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต่างจังหวัด.pdf

 

 

งานคลังและพัสดุ

1. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ.xlsx
2. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนภาคสมทบ.xls
3. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน.xls
4. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน.xls
5. แบบใบเบิกเงินค่าล่วงเวลา.pdf
6. แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงาน.xls
7. แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ.xls
8. บันทึกข้อความขออนุมัติเงินค่าสอนพิเศษ.doc
9. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.pdf
10. ใบมอบฉันทะ.pdf
11. ใบสำคัญรับเงิน.pdf
12.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
13. สัญญายืมเงิน.doc
14. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc
15. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
16. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อพัสดุ.pdf
17. ใบแจ้งซ่อม-ส่งซ่อม.pdf
18. ใบรับโอนพัสดุ.pdf

 

 

งานยุทธศาสตร์และแผน

1. แผนพัฒนา มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปี 2557-2561.pdf
2.แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8.doc
3. แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ-กิจกรรม ง.9.doc
4. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ง.4.docx
5. คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มครุภัณฑ์ ง.4.docx
6. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5.docx
7. คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5.docx
8. กลยุทธ์ทางการเงินประจำปี 2557 - 2561.pdf
9. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559.doc

 

 

กองการศึกษา

งานวิชาการและงานทะเบียน

1. คำร้องขออนุมัติ I หมวด 8.pdf
2. ส่งเกรด I หมวด 8.xlsx
3. แบบฟอร์มแผนการเรียน.xls
4. แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ.xls
5. แบบฟอร์มตารางเรียน.xls
6. แบบฟอร์มตารางสอน.xls
7. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์.doc
8. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์.doc
9. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์.doc
10. บันทึกข้อความการแก้ไขตารางเรียน ตารางสอน.doc
11. ใบสอนชดเชย.pdf
12. ใบสอนชดเชย.docx
13. แบบใบระดับคะแนนแจ้งผลการสอบไม่สมบูรณ์.xls
14. แบบฟอร์มทำเนียบอาจารย์ประจำ.pdf
15. แบบฟอร์มทำเนียบอาจารย์พิเศษ.pdf
16. แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์.pdf
17. แบบขอเปิดรายวิชาเรียนของนักเรียน.pdf
18. แบบฟอร์มตารางสอบ.pdf

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

เอกสาร ว1ด-11.ใช้สำหรับทุนส่วนตัว-61.docx
เอกสารเชิงหลักการ-Concept-Paper.docx
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัย.pdf
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปี ๒๕๖๑.pdf
กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561.docx
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงิน(วจ.1).docx
แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.docx
แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ช).docx
แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ด 11).docx
รายละเอียดข้อมูลงบแผ่นดิน 2563.zip

 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ สำหรับบุคลากร-หน่วยงาน.pdf
2. แบบฟอร์มขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษา.pdf
3. แบบฟอร์มเสนอขอซื้อรายการหนังสือ (ฉบับแก้ไข).xls
4. แบบฟอร์มยืมวัสดุ ครุภัณฑ์.pdf
5. แบบฟอร์มจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.pdf
6. แบบฟอร์มเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานเครือข่าย RMUTL WiFi (หน้า-หลัง).pdf
7. แบบแจ้งขอให้บริการรหัสผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับบุคคลภายนอก.pdf
8. แบบแจ้งขอเพิ่มข้อมูลสมาชิกผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสนเทศ.pdf
9. แบบฟอร์มขอจัดทำเว็บไซต์ให้หน่วยงาน.pdf
10. แบบฟอร์มขอเพิ่ม Link หน่วยงาน.pdf
11. แบบฟอร์มจองห้องประชุมทางไกล.pdf
12. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ.pdf
13. แบบฟอร์มขอใช้ระบบ VPN.pdf
14. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
15.Template ประกาศข่าวกองการศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา