โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา


งานกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแลและส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

  1. งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
  2. งานกิจกรมและกีฬา  ประกอบด้วย กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา กีฬา ประกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย ทุนให้เปล่า การกู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รด.
  4. งานแนะแนวและศิษย์เก่า ประกอบด้วย การให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษา แนะแนว ศิษย์เก่า
ติดต่องานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1144 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร. โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1124

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา