โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
   
 
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562

ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ซ่อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาคเช้า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ภาคบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาคเช้า คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ภาคบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
หมายเหตุ 1. วันที่ 10 สิงหาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
  2. วันที่ 11 สิงหาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดรับพระราชทานปริญญาบัตร (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย)
  3. วันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดรับพระราชทานปริญญาบัตร (ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
   

1. ให้บัณฑิตกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และว่าที่บัณฑิตทุกคนที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องผ่านการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ก่อน ถึงจะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ https://forms.gle/GDNKyfpsKwiL1Nk19 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

   

2. ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th   เปิดให้ประเมินผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 หลังจากประเมินในระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ปริ้นใบสถานะยืนยันการประเมิน ยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ จุดลงทะเบียน โรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

   

3. สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต คลิกดาวน์โหลดเอกสาร  หากผู้บังคับบัญชาประเมินเรียบรัอยแล้ว ให้บัณฑิตนำมาส่งในวันที่ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ จุดลงทะเบียน โรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0-5372-3979  ต่อ 1144

   

4. บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th/gsearchname

   

5. รายชื่อผู้ประสานงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • อาจารย์ณฐมน   ทรัพย์บุญโต โทร. 08-1111-6813
  • คุณปิยะดา        ครูบา โทร. 08-9261-5484
   
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  1. กำหนดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  2. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
  4. หนังสือขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ
  5. การแต่งการของบัณฑิต
  6. ระบบภาวการณ์มีงานทำ
  7. คู่มือการใช้งานระบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  8. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
  9. แถวและลำดับที่นั่งบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา