โลโก้เว็บไซต์ การจัดการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การจัดการ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management)

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
  ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Business Administration (Management)

 
ปรัชญาของหลักสูตร
  บูรณาการองค์ความรู้ สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เกิดกระบวนการปฏิบัติ สันทัดเทคโนโลยี สร้างคนดีที่เป็นคนเก่ง สู่สังคมชุมชนอย่างยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ
  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ประกอบอาชีพในองค์กรธุรกิจทั้งทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ ในหน่วยธุรกิจ

 

2. ประกอบอาชีพในองค์การรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล เป็นนักวิชาการในสายงานบริหารธุรกิจ

 

3. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐบาล

 

4. อาจารย์ผู้สอนสาขาการจัดการในสถาบันการศึกษา

 

5. ประกอบอาชีพอิสระในด้านบริหารธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และบริหารงาน

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร    60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา    7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน          3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 129 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก      3 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ       2 หน่วยกิต
  5. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
  6. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
  7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  8. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพเลือก   30 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก  12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 19 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา