โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration in Business Administration )

หลักสูตร
  ภาษาไทย :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Business Administration
 
ปริญญา
  ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Business Administration (Business Administration)

 
วิชาเอก
  การจัดการธุรกิจ
 
ปรัชญาของหลักสูตร
  บูรณาการองค์ความรู้ที่เน้นการปฏิบิ สันทัดในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ภาษา และเทคโนโลยีสร้างคนดีที่เป็นคนเก่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่สังคม
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจร่วมกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว และการบริการ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
แนวทางการประกอบอาชีพ
 

1. ผู้บริหารงานชั้นต้น

 

2. นักวิชาการ/นักวิจัย

 

3. พนักงานธุรการ/เลขานุการ

 

4. พนักงานบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานของรัฐ/ภาคเอกชน

 

5. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

6. ประกอบอาชีพอิสระ

 

7. นักบริหารการตลาด

 

8. งานด้านธุนกิขต่างประเทศ

 

9. ฝ่ายจัดซ์้อ

 

10. ฝ่ายผลิต

 

11. ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

 

12. ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ

 

13. นักออกแบบและจัดการหน้าร้าน

 

14. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ

 

15. งานด้านการบริหารร้านค้าปลีก-ส่ง

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร      60,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา      7,500 บาท
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน            3,750 บาท
 
โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 130 หน่วยกิต
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต
  2. วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 39 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 30หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทร ทิพย์ศรี รายละเอียด
  2. อาจารย์ธนีนุช เร็วการ รายละเอียด
  3. อาจารย์ภัทราพร สมเสมอ รายละเอียด
  4. อาจารย์กนอร จิตจำนงค์ รายละเอียด
  5. ดร.ณัชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ รายละเอียด
  6. อาจารย์กรปภา จันทาพูน รายละเอียด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา