โลโก้เว็บไซต์ โครงการ การประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพื่อเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ การประชุมสัมมนาปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพื่อเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา