โลโก้เว็บไซต์ 17 ธันวาคม 2564 (คณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

17 ธันวาคม 2564 (คณะบุคคลร่วมแสดงความยินดี)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
            คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา