โลโก้เว็บไซต์ U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายU2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน
                   โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา