โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการตรวจประเมินคุณภาพ และกลั่นกรอง SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการตรวจประเมินคุณภาพ และกลั่นกรอง SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการตรวจประเมินคุณภาพ และกลั่นกรอง SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน
   วันที่ 22 กันยายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับการตรวจแระเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรายงานผลการดำเนินกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา