โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ของจังหวัดเชียงราย
               วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์ และนางสาวศิริมาตย์  ธรรมวงค์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา