โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดการจัดทำแผนฒนาจังหวัดเชียงราย ๕ ปี ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดการจัดทำแผนฒนาจังหวัดเชียงราย ๕ ปี ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่ One map ของโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
                   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา