โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลโครงการดอยงาม 100%:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลโครงการดอยงาม 100%:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลโครงการดอยงาม 100%:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ชไมพร  รัตนเจริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา