โลโก้เว็บไซต์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา