โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะทำงานหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะทำงานหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะทำงานหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา