โลโก้เว็บไซต์ 07-12-63 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

07-12-63 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(Solar water pump) แก้ปัญหาชาวบ้านขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้ง
           วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าคณะวิจัย ร่วมในพิธีเปิดการใช้งานระบบสูบน้ำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา