โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย 
              วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  พรมมี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้าหน่วยส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา