โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer
            วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา "Reskill, Upskill, and...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา