โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการทดสอบระบบ UAV ของทัพอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าจริงในจังหวัดเชียงราย
            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา