โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผูประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผูประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ
              วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ยกระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา