โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาการประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สัมมนาการประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา จัดการเสวนาเรื่องการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สายสำหรับประเทศไทย
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาสนทนากลุ่ม Focus Group เรื่อง"การพัฒนาการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา