โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ณ มหาวิทยาแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ณ มหาวิทยาแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำรวจ ณ มหาวิทยาแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
             หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมโยธา เข้าสำรวจมหาวิทยาแม่โจ้​ แพร่เฉลิมพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา