โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
               วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา