โลโก้เว็บไซต์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                อาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  อาจารย์รัฐพล  เกติยศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และนายสุรเชษฐ์  ชมภู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา