โลโก้เว็บไซต์ คณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรม  Train the coach ประจำปี 2562
         วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 15.30 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา