โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ให้แก่ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
            วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ดร.มงคล ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ปาริชาติ  วงค์ฉายา อาจารย์หลักสูตรวิศว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา