โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรเรื่อง ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
            วันที่ 23 มกราคม 2562 อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา