โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการจัดทำธงนำองค์กร (Flagship) และแผนที่เดินทาง (Road Map)
            วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา