Website logo มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ | Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ

Publish : Tuesday 2 November 2018 By RMUTL Chiangrai

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา